22-24 MAJA 2017 | OLSZTYN

OD KRAJOWYCH INNOWACJI
DO MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI

ZGŁOŚ SIĘ
X LECIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO XXV LECIE SOOIPP

Organizatorzy

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku wspomaga powstawania i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce.

Cele Stowarzyszenia to między innymi:

 • doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • wspomaganie transferu technologii i innowacji przede wszystkim z nauki do gospodarki,
 • tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości,
 • integracja i współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • promocja badań i działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele środowisk IOB, administracji publicznej, uczelni i przedsiębiorcy, wśród członków wspierających są przede wszystkim ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, uczelnie i przedsiębiorstwa. Grono członków indywidualnych i wspierających to ponad 200 osób fizycznych instytucji z całego kraju. Ponadto SOOIPP posiada kilkudziesięciu partnerów formalnych i nie formalnych zarówno polskich jak i zagranicznych.

SOOIPP dysponuje silnym zapleczem eksperckim, która realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu:

 • organizuje szkolenia, konsultacje, konferencje, sympozja, konkursy i zjazdy;
 • wydaje materiały informacyjne i szkoleniowe;
 • prowadzi badania i sporządza analizy z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu technologii oraz rozwoju regionalnego;
 • współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • współdziała z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi;
 • opracował i aktualizuje standardy działania OIi P w Polsce
 • prowadzi monitoring rozwoju polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, dostarcza informacji i popularyzuje ich osiągnięcia w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby oraz organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność, transfer technologii i rozwój regionalny. Jest silnie zaangażowane we wdrażanie standardów działania ośrodków innowacji, udzielając wsparcia ośrodkom w ich rozwoju. Utrzymuje stałe kontakty robocze z ponad 600 ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, w tym ze zdecydowaną większością parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów innowacji, funduszy pożyczkowych oraz ośrodków szkoleniowo-doradczych.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem działalności CIiTT jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM. CIiTT jako regionalny promotor korzyści płynących ze współpracy biznesu z nauką i popularyzator idei przedsiębiorczości akademickiej proponuje naukowcom, studentom oraz przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, a także w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy i transferze technologii. CIiTT współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami wspierającymi rozwój innowacji i transfer technologii. Od kwietnia 2008 roku CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji z Europy, USA, Chin, Chile, Rosji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej. CIiTT kieruje swoją działalność w szczególności do:

 • Przedsiębiorstw, które wprowadzają lub planują wdrożenie innowacyjnych technologii
 • Firm zainteresowanych zleceniem prowadzenia badań na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie lub innych instytucjach naukowych w Europie
 • Właścicieli innowacyjnych technologii, które za pośrednictwem CIiTT mogą być upowszechniane w Polsce i na świecie
 • Studentów, absolwentów i pracowników UWM w Olsztynie, zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej
 • Uczelni oraz instytucji badawczo-rozwojowych z regionu Warmii i Mazur, które mogą oferować za pośrednictwem CIiTT swoje usługi oraz technologie Pozdrawiam

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ