22-24 MAJA 2017 | OLSZTYN

OD KRAJOWYCH INNOWACJI
DO MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI

ZGŁOŚ SIĘ
X LECIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO XXV LECIE SOOIPP

Prelegenci

Piotr Zakrzewski

Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). Wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz Instytucie Politologii UKSW. Od marca 2016 r. zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemu politycznego Polski, jak również ochrony własności intelektualnej. Prowadzi szkolenia adresowane do różnych środowisk na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji.

Robert Barski

Prezes Zarządu Smart Data Lights Sp. z o.o. w Katowicach. Adiunkt w Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwent programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. TOP 500 Innovators. Uczestnik programu stażowego na Stanford University. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze Wydziału Mechanicznego specjalności samochody i ciągniki. Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W latach 1990-2015 pracownik dydaktyczno-naukowy na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2006-2015 Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z przedsiębiorczością i transferem technologii oraz budową pojazdów. Współpracownik Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania badawczo-naukowe: przedsiębiorczość akademicka, ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych, metody pomiaru i ograniczania toksyczności silników spalinowych, elektromobilność oraz IoT. Członek Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, członek Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy.

Dr Paweł Głodek

Pracownik Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój innowacji i transfer technologii oraz finansowanie MSP. Wykładowca Podyplomowego Studium Komercjalizacji Nauki i Technologii realizowanego przez Uniwersytet Łódzki wraz z University of Texas w Austin (polski odpowiednik programu Master of Science in Science and Technology Commercialization). Specjalizuje się w zakresie procesów tworzenia oraz finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Posiada znaczące doświadczenie badawcze i praktyczne w zakresie doradztwa i mentoringu dla małych przedsiębiorstw. Kierował projektami wykorzystującymi doradztwo, mentoring i coaching, Współrealizował projekt badawczy „Kształtowanie konkurencyjności małej firmy - rola doradztwa biznesowego”. Autor ponad 50 publikacji z zakresu innowacji i przedsiębiorczości. Autor ekspertyz realizowanych m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Izabela Laskowska

Analityk rynku w ITA Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich, Sekcji Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej (www.italtrade.com; www.ice.it) z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie promocji włoskiej gospodarki w Polsce. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz branżowych i promocji włoskiego biznasu w Polsce. Aktualnie zaangażowana w realizację projektów w zakresie start up-ów, wysokich technologii i kooperacji przemysłowej w tym bio i nanotechnologii, przemysłu maszynowego oraz jachtowego. Autorka szeregu branżowych analiz rynku. Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji seminariów, warsztatów, włoskiego uczestnictwa w targach, poszukiwania partnerów i wprowadzania włoskich firm na rynek polski w branżach spożywczej, maszynowej, ochronie środowiska i kooperacji przemysłowej. Wcześniej pracownik naukowy w IERiGZ i asystent naukowy w SGPiS (obecnie SGH).
Absolwentka SGPiS (SGH) oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich ENI w Mediolanie.

Giordano Dichter

Kieruje the wydziałem usług EU|BIC Services europejskiej sieci BIC (Business Innovation Centres – ośrodki innowacji i przedsiębiorczości). Ma 19 lat doświadczenia w sektorze prywatnym, kiedy współpracował z instytucjami lokalnymi i międzynarodowymi (jak np. UNOPS, MOP, EU|BIC Lazio i EBN). Uważa, że obecnie należy się spodziewać należy kolejnych przełomowych innowacji zmieniających zasady gry oraz, że inkubatory i akceleratory są naturalnym miejscem wzrostu takich innowacji. Odpowiada za rozwój sieci EBN i zarządzanie marką EU|BIC, jedynego funkcjonującego europejskiego standardu dla inkubacji opartej na innowacji. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej pozycji i prestiżu znaku EU|BIC wśród inkubatorów, które spełniają kryteria znaku jakości EU|BIC. Odpowiada za opracowywanie raportów ilościowych i jakościowych na temat społeczności, które są usługą świadczoną dla członków sieci EBN a także na zlecenie innych organizacji, jak np. Europejski Trybunał Obrachunkowy czy Komisja Europejska. Giordano był zaangażowany w wiele działań tworzenia i rozwoju inkubatorów i wiele wizyt ewaluacyjnych w Rosji, na Tajwanie, w Tunezji, Maroko, Jordanie, Francji, Włoszech, Hiszpanii, na Cyprze, w Bułgarii, Anglii, Syrii i Palestynie. Ponadto w przeszłości pracował dla ONZ (Biura NZ ds. Usług Projektowych – UNOPS oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy). Był zaangażowany w działania na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego, głownie na Bałkanach. Giordano pracował również w Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji regionu Lazio we Włoszech. Giordano posiada dyplom ekonomii Uniwerystetu w Sienie. Jest żonaty, ma 11 letniego syna.

Eliza Popławska Jodko

W latach 2013 – 2016 Kierownik Biura Projektów Europejskich Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, od listopada 2016 Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie, od 2011 roku kilku kierownik innowacyjnych i międzynarodowych projektów (zwycięzca prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej RegioStars Awards 2013 – projekt pn. „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”). Współtwórca kilku innowacyjnych modeli zatrudnienia, zarządzania oraz nauczania przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o środki EU, w kierowaniu projektami międzynarodowymi, doradca biznesowy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, a także doradca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

Marek Winkowski

Wiceprezes zarządu dyrektor d.s. inwestycji, badań i rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Z WPT S.A. związany od momentu utworzenia Grupy Inicjatywnej powołanej w celu utworzenia Parku Technologicznego we Wrocławiu w 1996 r./ W latach 1998-2000 był pierwszym prezesem zarządu WPT. /. W okresie od ukończenia studiów do 1990 r. pracował jako inżynier budowy, projektant, specjalista d.s. wdrażania nowych technologii przy realizacji wielu inwestycji ( m. innymi KWB Bełchatów, Zakład Produkcji Wody dla Wrocławia). Od 1990 aktywnie zaangażowany w zmiany ustrojowe, radny Rady Miejskiej Wrocławia I- kadencji pracuje w komisji planowania przestrzennego i komisji infrastruktury miejskiej. W latach 1995 - 2004 pełni funkcje dyrektora Wydziału Inicjatyw Gospodarczych i Wydziału Rozwoju Gospodarczego UM we Wrocławiu kierując wieloma oryginalnymi projektami miasta (park technologiczny, obligacje komunalne, FUTURALLIA).W latach 1994 – 2004 członek kilku rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa ( przewodniczący rady nadzorczej MPWiK) oraz konsultant lokalny Banku Światowego. Od 2004 r. wiceprezes zarządu –dyrektor d.s. inwestycji badań i rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., w ramach swoich obowiązków kieruje największymi projektami realizowanymi przez WPT S.A. Od maja 2008 r . sekretarz a od 19.05 2011wiceprezes i członek zarządu SOOIiPP. Ponadto przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek komitetu sterującego klastra MEGA-NANO ENERGII, członek Rady Gospodarczej województwa Dolnośląskiego, uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych ( USA, Niemcy), autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

Dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU – w Uniwersytecie Jagiellońskim zajmuje się transferem technologii od 8 lat, z czego od 3 jako osoba odpowiedzialna za działania całego CITTRU. Jest osobą współodpowiedzialną za kreowanie polityki uczelni w tym zakresie. Po nowelizacji ustawy PSW była odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie nowych zasada dotyczących komercjalizacji w uczelni, w tym zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej przez podmioty zewnętrzne. Jest współzałożycielem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), w którym pełni rolę członka zarządu. Jest laureatem ministerialnego programu Brokerzy Innowacji, a także członkiem europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem technologii ASTP.

Rafał Stawiarz

Jest socjologiem specjalizującym się w badaniach społecznych i analizie danych. Posiada duże doświadczenie w planowaniu i realizacji badań ewaluacyjnych i projektów badawczych. Brał udział w licznych badaniach ewaluacyjnych jako członek zespoły badawczego, ale także w roli kierownika badania. Pełni funkcję kierownika w Departamencie Badań i Ewaluacji firmy EPRD Sp. z o.o.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania wdrażania interwencji finansowanych ze środków europejskich (w tym z EFS, EFRR, CF) oraz w ocenie wpływu tych interwencji na rozwój społeczno-gospodarczy. Rafał Stawiarz posiada wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy, prowadził analizy dotyczące innowacji i konkurencyjności sektora MSP, w tym komercjalizacji wiedzy. Uczestniczył w licznych projektach badawczych w zakresie oceny skuteczności instrumentów rynku pracy w kontekście wymagań pracodawców, obejmujących diagnozę umiejętności i kompetencji potrzebnych w sektorze zaawansowanych technologii oraz analizę procesu ich uzyskiwania.

Elżbeta Książek

Sekretarz Zarządu SOOIPP, pracuje w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.. W Parku odpowiada za strategię rozwoju oraz system zarządzania relacjami z klientami i interesariuszami. Ekspert w dziedzinie instrumentów transferu wiedzy i polityki innowacji. Obecnie między innymi koordynuje projekt ESSPO z programu Interreg Europe “Efficient support services portfolios for SMEs” (2016-2021), z 9 partnerami z 7 krajów UE. Celem ESSPO jest celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W latach 2004-2008 kierowała pracami Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu - platformy współpracy sieciowej i kontaktów pomiędzy twórcami polityki i praktykami regionalnych innowacji, założonej przez Komisję Europejską. W latach 1997-2004 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, uczestniczyła w opracowaniu regionalnej strategii innowacji w ramach projektu „RIS Innowacyjna Wielkopolska”, a także w proinnowacyjnych przedsięwzięciach PPNT: działalności ośrodka transferu innowacji (początkowo FEMIRC, następnie IRC), wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Od 1999 tworzyła i kierowała pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE w Poznaniu.

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych, patentów oraz zgłoszeń patentowych.
Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1973 otrzymał tytuł mgr chemii (Wydział Chemii UAM), a w 1978 r. inżyniera ogrodnictwa (Akademia Rolnicza, Poznań). W roku 1983 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM), a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego. W latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM - pierwszego parku naukowo-technologicznego w Polsce. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku był Prorektorem UAM ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012 – 2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020. Od stycznia 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Adam Pawłowski

Polski i Europejski rzecznik patentowy, IEEE Senior member.
Prowadzi kancelarię patentową EUPATENT.PL.
Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja Politechniki Łódzkiej. Jako inżynier elektronik uzyskał tytuł IEEE Senior Member. Posiada bogate doświadczenie w pracy w przemyśle, pracował w międzynarodowych korporacjach telekomunikacyjnych. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych strategii ochrony własności przemysłowej, zarówno dla przedsięwzięć start-up jak też i rozwiniętych projektów. Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskał w 2007r. po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE) jako pierwsza osoba z Polski. Prowadzi szkolenia z zakresu europejskiego prawa patentowego na uniwersytecie w Strasbourgu.

Dr. Bogdan Włodarczyk

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, Makler Papierów Wartościowych nr 1139/1994, dyplomowany pracownik bankowy ZBP nr 1665/2011, specjalista bankowy ZBP nr 352/2003, ponadto absolwent studiów MBA - RSM Erasmus University, BCC Warszawa 2009 r. Doktorat uzyskał na WNE UWM w 2011 r. Główne zainteresowania naukowe obejmują: wpływ sektora finansowego na sferę realną gospodarki. Autor książek i artykułów z dziedziny finansów.
Od początku kariery zawodowej i naukowej związany z praktyką gospodarczą. Makler papierów wartościowych na GPW w Warszawie; pełnił wiele funkcji menadżerskich w bankach tj. dyrektora oddziału, regionu i makroregionu zajmując się min. współpracą z przedsiębiorcami oraz klientami indywidualnymi. Wieloletni członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego oraz stowarzyszeń zawodowych i naukowych.

Anna Tórz

Kierownik Działu Inkubacji i Obsługi Firm Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych.
Autorka publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Redaktor Naczelna wydawanego w latach 2007-2011, kwartalnika IQ – pisma promującego innowacje, transfer technologii i postawy proprzedsiębiorcze.
W latach 2008-2011 przewodnicząca Sekcji Parków i Inkubatorów Technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od maja 2011 r. członek zarządu SOOIPP.
Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Urodził się 06 czerwca 1964 w Brodnicy woj. kujawsko-pomorskie. Jest absolwentem ART w Olsztynie - 1989. Doktorat - 1993 r., habilitacja - 2004 r. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych otrzymał w 2010 r.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych nadany w 1993 r. przez Radę Wydziału Weterynaryjnego AR-T w Olsztynie na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Wpływ oksytocyny i noradrenaliny we wczesnej fazie lutealnej na funkcję sekrecyjną jajnika oraz na długość cyklu rujowego u bydła”. Stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii nadany w 2004 r. przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnego w Olsztynie na podstawie rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej „Wpływ inhibitorów syntazy tlenku azotu i donorów tlenku azotu na funkcje wydzielniczą ciałka żółtego krowy ”. Tytuł profesora nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii nadany w 2010 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.
Główne zainteresowania naukowe obejmują: farmakokinetykę i farmakodynamikę leków przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, immunofarmakologię leków przeciwzapalnych, wpływ substancji aktywnych biologicznie na funkcję wydzielniczą jajnika oraz aktywność skurczową mięśni gładkich, analizę in silico leków weterynaryjnych.

Dr. Marek Salamonowicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; W 2010 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa własności przemysłowej pt. “Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych”. Realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. Prawne aspekty ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych (nr DEC – 2012/07/D/HS5/01864), konsultant i ekspert przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM oraz Polsko-Amerykańskiej Radzie Współpracy (USPTC); członek Komisji ds. Własności Intelektualnej UWM; absolwent Programu TOP 500 Innovators: Science - Management - Commercialization (Stanford University 2012); autor wielu publikacji i opinii prawnych w zakresie ochrony i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Aleksander Bąkowski

Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Od 2000-2013 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), jako konsultant i koordynator podprogramów 7 Programu Ramowego: „Regiony wiedzy” i „Badania na rzecz MŚP”. W latach 2009-2015 kierownik zespołu ekspertów europejskich projektów pomocy technicznej: wspomagającego integrację Ukrainy z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz wspomagającego utworzenie centrum inkubacji i komercjalizacji biotechnologii (BIOCentrum) w Zagrzebiu. W latach 2003-2006 współpracował z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie opracowania i oceny Regionalnych Strategii Innowacji.
Ekspert w zakresie programów Unii Europejskiej, zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi, realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki; koordynator projektów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współautor raportów nt. stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIIP) w Polsce opracowywanych przez SOOIPP.

Marzena Mażewska

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Dr hab. Dariusz Trzmielak

Dr Dariusz Trzmielak dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Fundacji Centrum Innowacji - Akceleratora Technologii Fundacji UŁ, członek zarządu i skarbnik Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013. W latach 2004-2007 dyrektor Centrum Innowacji Amerykańsko-Polski Program Offsetowy Uniwersytet Teksański-Uniwersytet Łódzki, wiceprezes i członek zarządu Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (2007-2008). Autor i współautor kilku książek z dziedziny komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, m.in.: Metodologia doradztwa w zakresie komercjalizacji i transferu technologii (PARP, Łódź-Austin, 2011), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010). Redaktor i współredaktor naukowy monografii polskich i amerykańskich m.in.: Value - Added Partnering and Innovation In a Changing World. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009. Ekspert w projektach PARP i NCBiR z zakresu innowacji i nowych technologii. Dr Dariusz Trzmielak specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii.

Krzysztof Gulda

Fizyk, przedsiębiorca, strateg w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant w firmach doradczych i organizacjach międzynarodowych. Aktualnie członek zarządu spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o. oraz członek Komitetu Naukowego COST. W przeszłości członek Komitetu Polityki Naukowej - ciała doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wiceprzewodniczący Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji (ERAC) - ciała doradczego Rady UE i KE.

Posiada unikalne, wszechstronne doświadczenie zdobyte we wszystkich sektorach trójkąta wiedzy: prowadził własną firmę działającej z sukcesami w początkach nowego ładu gospodarczego w Polsce; brał udział w badaniach fizyki struktury jądra atomowego prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze w CERN; tworzył jedno z pierwszych w Polsce uniwersyteckich centrów transferu technologii przy Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad 10 lat kierował w nowatorski sposób strategicznymi departamentami w Ministerstwie Gospodarki, a później Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadając m.in. za tworzenie polskiej polityki innowacyjnej oraz biorąc udział w reformie systemu nauki i szkolnictwa. Zarządzał opracowaniem i uruchomieniem wdrażania wieloletniej strategii rozwoju największej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grupie kapitałowej przemysłu obronnego. Wielokrotnie brał udział lub przewodził międzynarodowym zespołom eksperckim przy OECD, ONZ, Radzie UE I KE, był zapraszany na misje eksperckie KE, ONZ i Banku Światowego do dawnych krajów Związku Radzieckiego (Mołdawia, Kirgistan, Kazachstan, Ukraina) i krajów powstałych po rozpadzie Jugosławii (Macedonia, Serbia).

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ